Special Seva – Vishesha Puja: 05:30 a.m – 07:00 a.m

02:30 a.m – 03:00 a.m Suprabhaatam Seva
03:30 a.m – 04:00 a.m Tomala Seva
04:00 a.m – 04:15 a.m Koluvu and Panchanga Sravanam
04:15 a.m- 05:00 a.m Sahasranama Archana (First Archana)
05:30 a.m- 06:30 a.m Visesha Puja
07:00 a.m- 5:00 p.m Sarva Darshanam
12:00 p.m – 05:00 p.m Kalyanotsavam, Brahmotsavam, Vasanthotsavam, Unjal Seva
05:30 p.m – 06:30 p.m Sahasra Deepalankarana Seva
7:00 p.m -08:00 p.m Suddhi, Night Kainkaryams (Ekantam) and Night Bell
08:00 p.m- 01:00 a.m Sarvadarsanam
01:00 a.m- 01:30 a.m Suddhi and preparations for Ekaanta Seva
01:30 a.m Ekaanta Seva

( Special Seva: Ashtadala Pada Padmaradhana ) 06:00 a.m – 07:00 a.m

02:30 a.m – 03:00 a.m Suprabhaatam Seva
03:30 a.m – 04:00 a.m Tomala Seva
04:00 a.m – 04:15 a.m Koluvu and Panchanga Sravanam
04:15 a.m- 05:00 a.m Sahasranama Archana (First Archana)
05:30 a.m- 06:30 a.m Visesha Puja
07:00 a.m- 5:00 p.m Sarva Darshanam
12:00 p.m – 05:00 p.m Kalyanotsavam, Brahmotsavam, Vasanthotsavam, Unjal Seva
05:30 p.m – 06:30 p.m Sahasra Deepalankarana Seva
7:00 p.m -08:00 p.m Suddhi, Night Kainkaryams (Ekantam) and Night Bell
08:00 p.m- 01:00 a.m Sarvadarsanam
01:00 a.m- 01:30 a.m Suddhi and preparations for Ekaanta Seva
01:30 a.m Ekaanta Seva

(Special Seva: Sahasrakalasa Abhishekam 06:00 – 08:00 hrs)

02:30 a.m – 03:00 a.m Suprabhaatam Seva
03:30 a.m – 04:00 a.m Tomala Seva
04:00 a.m – 04:15 a.m Koluvu and Panchanga Sravanam
04:15 a.m- 05:00 a.m Sahasranama Archana (First Archana)
05:30 a.m- 06:30 a.m Visesha Puja
07:00 a.m- 5:00 p.m Sarva Darshanam
12:00 p.m – 05:00 p.m Kalyanotsavam, Brahmotsavam, Vasanthotsavam, Unjal Seva
05:30 p.m – 06:30 p.m Sahasra Deepalankarana Seva
7:00 p.m -08:00 p.m Suddhi, Night Kainkaryams (Ekantam) and Night Bell
08:00 p.m- 01:00 a.m Sarvadarsanam
01:00 a.m- 01:30 a.m Suddhi and preparations for Ekaanta Seva
01:30 a.m Ekaanta Seva

(Special Seva: Tiruppavada – 06:00 a.m – 08:00 a.m and Poolangi Alankaram – 09:00 p.m – 10:00 p.m)

02:30 a.m – 03:00 a.m Suprabhaatam Seva
03:30 a.m – 04:00 a.m Tomala Seva
04:00 a.m – 04:15 a.m Koluvu and Panchanga Sravanam
04:15 a.m- 05:00 a.m Sahasranama Archana (First Archana)
05:30 a.m- 06:30 a.m Visesha Puja
07:00 a.m- 5:00 p.m Sarva Darshanam
12:00 p.m – 05:00 p.m Kalyanotsavam, Brahmotsavam, Vasanthotsavam, Unjal Seva
05:30 p.m – 06:30 p.m Sahasra Deepalankarana Seva
7:00 p.m -08:00 p.m Suddhi, Night Kainkaryams (Ekantam) and Night Bell
08:00 p.m- 01:00 a.m Sarvadarsanam
01:00 a.m- 01:30 a.m Suddhi and preparations for Ekaanta Seva
01:30 a.m Ekaanta Seva

(Special Seva: Abhishekam) 04:30 – 06:00 hrs

02:30 a.m – 03:00 a.m Suprabhaatam Seva
03:30 a.m – 04:00 a.m Tomala Seva
04:00 a.m – 04:15 a.m Koluvu and Panchanga Sravanam
04:15 a.m- 05:00 a.m Sahasranama Archana (First Archana)
05:30 a.m- 06:30 a.m Visesha Puja
07:00 a.m- 5:00 p.m Sarva Darshanam
12:00 p.m – 05:00 p.m Kalyanotsavam, Brahmotsavam, Vasanthotsavam, Unjal Seva
05:30 p.m – 06:30 p.m Sahasra Deepalankarana Seva
7:00 p.m -08:00 p.m Suddhi, Night Kainkaryams (Ekantam) and Night Bell
08:00 p.m- 01:00 a.m Sarvadarsanam
01:00 a.m- 01:30 a.m Suddhi and preparations for Ekaanta Seva
01:30 a.m Ekaanta Seva

(Special Seva: Tiruppavada – 06:00 a.m – 08:00 a.m and Poolangi Alankaram – 09:00 p.m – 10:00 p.m)

02:30 a.m – 03:00 a.m Suprabhaatam Seva
03:30 a.m – 04:00 a.m Tomala Seva
04:00 a.m – 04:15 a.m Koluvu and Panchanga Sravanam
04:15 a.m- 05:00 a.m Sahasranama Archana (First Archana)
05:30 a.m- 06:30 a.m Visesha Puja
07:00 a.m- 5:00 p.m Sarva Darshanam
12:00 p.m – 05:00 p.m Kalyanotsavam, Brahmotsavam, Vasanthotsavam, Unjal Seva
05:30 p.m – 06:30 p.m Sahasra Deepalankarana Seva
7:00 p.m -08:00 p.m Suddhi, Night Kainkaryams (Ekantam) and Night Bell
08:00 p.m- 01:00 a.m Sarvadarsanam
01:00 a.m- 01:30 a.m Suddhi and preparations for Ekaanta Seva
01:30 a.m Ekaanta Seva